.
 
 
 
 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน ?
ได้ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
ความบันเทิง รู้สึกเพลิดเพลินไปกับการอ่าน
ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มุมมองใหม่ๆ
ทำให้เป็นคนที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์
ทำให้เกิดสมาธิ มีสมาธิในการอ่าน
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 3.229.142.175
คุณเข้าชมลำดับที่ 92,803
 
มกราคม 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 24 มกราคม 2563
 
 
  หน้าหลัก    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 

                  ทุกระดับชั้น

                             เรื่องที่ 1เอเซียตะวันออกเฉียงใต้สังคมศึกษา ม.1-3

                             เรื่องที่ 2เครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ ม.3

                             เรื่องที่ 3ภูมิศาสตร์ประเทศไทยภูมิศาสตร์ของประเทศไทย

                             เรื่องที่ 4 แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ม.3 

                             เรื่องที่ 5 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ม.3 

                             เรื่องที่ 6ทวีปเลื่อนเปลือกโลกและการเกิดทวีปต่างๆ ม.3 

                             เรื่องที่ 7 ลักษณะทางกายภาพของเปลือกโลกศึกษาเรื่อง ขนาดและพื้นที่ผิวเปลือกโลก 

                             เรื่องที่ 8 แบบทดสอบ เรื่อง สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ของโลก 

                             เรื่องที่ 9 สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม                 

                          เรื่องที่ 10 หลักการบริหารทรัพยากรหลักการบริหารทรัพยากร                       

                        เรื่องที่ 11ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ม.3  

                             เรื่องที่ 12 การออมการออม ม.3 ม.2 

                             เรื่องที่ 13 การคลังการคลังภาครัฐ ม.3 

                             เรื่องที่ 14 การพัฒนาเศรษฐกิจการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย ม.3

                             เรื่องที่ 15 เศรษฐกิจระหว่างประเทศเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ม.3 

                             เรื่องที่ 16 การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครับระดับชั้น ม.3 

                             เรื่องที่ 17 หน้าที่ของพลเมืองดีหน้าที่ของพลเมืองดี

                             เรื่องที่ 18 ระบอบประชาธิปไตย ม.3ระบอบประชาธิไตย แบ่งเป็น 2 รูปแบบ

 

                             เรื่องที่ 19 การเมืองการปกครองการเมืองการปกครอง ม.4 

                             เรื่องที่ 20ระบอบเผด็จการระดับชั้น ม.3 

                             เรื่องที่ 21 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ม.3

                             เรื่องที่ 22 การกู้ยืมเงิน กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ม.3 

                             เรื่องที่ 23กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ระดับชั้น ม.3  

 

                             เรื่องที่ 24 เด็กและเยาวชนกระทำความผิดกฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ม.3 

                             เรื่องที่ 25 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 

                             เรื่องที่ 26คณะกรรมการการเลือกตั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ม.3

                             เรื่องที่ 27ศาลความรู้เกี่ยวกับศาล ม.3 

                            เรื่องที่ 28 การปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชั้น ม.3 

                             เรื่องที่ 29องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) ม.3

                             เรื่องที่ 30องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ม.3 

                            เรื่องที่ 31 เทศบาลเทศบาล 

                             เรื่องที่ 32ศาลปกครองศาลปกครอง คืออะไร 

                             เรื่องที่ 33วัฒนธรรมภาคเหนือวัฒนธรรมไทยทางภาคเหนือ 

                             เรื่องที่ 34ประเพณีเลี้ยงข้าวแลงขันโตกประเพณีทางภาคเหนือของประเทศไทย ม.3 

                             เรื่องที่ 35 ประเพณีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.3ประเพณีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                             เรื่องที่ 36 ประเพณีทางภาคกลางประเพณีภาคกลาง มีอะไรกันบ้างนะ 

 


 

 

 

 
 
 

 
โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร
11ซ.7 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
Tel : 043-511482  Fax : 043-511482
Email : admin@rarai.ac.th