.
 
 
 
 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน ?
ได้ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
ความบันเทิง รู้สึกเพลิดเพลินไปกับการอ่าน
ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มุมมองใหม่ๆ
ทำให้เป็นคนที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์
ทำให้เกิดสมาธิ มีสมาธิในการอ่าน
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 8 คน
หมายเลข IP 3.229.142.175
คุณเข้าชมลำดับที่ 92,806
 
มกราคม 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 24 มกราคม 2563
 
 
  หน้าหลัก    ประวัติโรงเรียน 
ประวัติโรงเรียน
 

      โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปัจจุบันมีผู้อำนวยการสถานศึกษา คือ นางธนิตา  กุลสุวรรณ  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ๒  คน  คือ นางบุญศรี  บรรเลงการ และนายจักรกฤษณ์  ถินคำเชิด  พนักงานครู จำนวน  ๒๕  คน  ครูอัตราจ้าง ๔ คน ครูสอนภาษาอังกฤษ (ครูต่างชาติ) 1 คนครูสอนภาษาจีน (ครูต่างชาติ) 1 คน ธุรการ 2 คน นักการภารโรง  จำนวน  ๒  คน โรงเรียนได้จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยมีจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย  และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘

 


 

 

 

 
 
 

 
โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร
11ซ.7 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
Tel : 043-511482  Fax : 043-511482
Email : admin@rarai.ac.th