.
 
 
 
 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน ?
ได้ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
ความบันเทิง รู้สึกเพลิดเพลินไปกับการอ่าน
ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มุมมองใหม่ๆ
ทำให้เป็นคนที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์
ทำให้เกิดสมาธิ มีสมาธิในการอ่าน
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.229.142.175
คุณเข้าชมลำดับที่ 92,824
 
มกราคม 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 24 มกราคม 2563
 
 
  หน้าหลัก    วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์ 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
 

๑.๑ วิสัยทัศน์ (Vision)
ผู้สอนดี  ผู้เรียนเด่น   เน้นวิถีธรรม   เศรษฐกิจพอเพียง  และมุ่งพัฒนา ทุกระบบสู่โรงเรียนคุณภาพ

๑.๒  พันธกิจ (Mission)

       ๑. พัฒนาผู้สอนและบุคลากรให้มีสมรรถนะตามสายงาน

       ๒. พัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ

       ๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกก้าวสู่ความเป็นสากล

       ๔. ส่งเสริมสุขภาพผู้เรียนให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้าตามสุขบัญญัติแห่งชาติ และโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

       ๕.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และคุณลักษณะความพอเพียง โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

        ๖.  พัฒนาสถานศึกษาให้มีระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามวงจร  PDCA

        ๗.  พัฒนาสภาพแวดล้อม   แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

        ๘. ประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ      

๑.๓ ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

       ๑. ยกระดับคุณภาพผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

        ๒. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้รู้ มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรสถานศึกษา

        ๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีสุนทรียภาพ ฉลาดทางอารมณ์และเป็นคนดีมีคุณค่า

        ๔. บูรณาการการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่อุปนิสัยความพอเพียง  โดยยึดหลักคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

        ๕. บริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาชุมชน       

 


 

 

 

 
 
 

 
โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร
11ซ.7 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
Tel : 043-511482  Fax : 043-511482
Email : admin@rarai.ac.th